Skip to content
Menu

Huisreglementen

De Stichting Dorpsfeest Westerland heeft in een aantal huisregels verwoord wat wij binnen het evenemententerrein van onze bezoekers verwachten en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden van het terrein van de Stichting Dorpsfeest Westerland gaat u automatisch akkoord met de volgend huisregels:

 1. Aanwijzingen organisatie. Bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen van de medewerkers van het Dorpsfeest Westerland op te volgen.
 2. Minimumleeftijd. De minimumleeftijd zonder begeleiding van een volwassene voor het betreden van het terrein is 12 jaar.
 3. Identificatieplicht. Bezoekers van 14 jaar en ouder dienen in het bezit te zijn van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. Deze dient op verzoek te worden getoond.
 4. Kledingvoorschriften. Het dragen van passende kleding is verplicht. Een ontbloot (boven)lichaam is niet toegestaan. Tevens is het dragen van kleding en/of gerelateerde goederen als hoofddeksels, jacks, shirts, vesten, speldjes, trainingspakken en/of sportschoenen met club-, groeps-, racistische of nationalistische kenmerken en buiten functie dragen van een overheids- of veiligheidsdienst gerelateerd uniform niet toegestaan.
 5. Overlast. Er wordt geen toegang verleend aan personen die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken.
 6. Fouilleren. Ter bescherming van uw en andermans veiligheid en om misverstanden te voorkomen kan men aan kleding/tassen worden gefouilleerd/gedetecteerd door de beveiligingsmedewerkers. Indien hieraan geen medewerking wordt verleend door de bezoeker, kan de toegang tot de locaties van het evenement van het Dorpsfeest Westerland worden geweigerd.
 7. Openbare ruimten. Binnen het Dorpsfeest Westerland stellen wij het op prijs dat u alleen gebruikt maakt van de openbare ruimten, dit geschiedt echter op eigen risico.
 8. Respect. Bij het Dorpsfeest Westerland gaan wij respectvol met elkaar om. Het is daarom verboden door woord of gebaar (handeling), onze bezoekers en medewerkers agressief, bedreigend en/of seksueel te intimideren, beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken.
 9. Geluidsoverlast. Om de rust in de directe omgeving van het Dorpsfeest Westerland te handhaven staan wij geen geluidsoverlast, anders dan welke in de vergunning vermeld staat, toe.
 10. Alcoholbeleid. Het Dorpsfeest Westerland dient zich te houden aan de geldende Drank- en Horecawetgeving. Zwak alcoholhoudende en sterke drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker kan een medewerkers of een ingehuurde partij van het Dorpsfeest Westerland u vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen. Personen jonger dan 18 jaar die worden betrapt op alcoholgebruik zullen worden verwijderd van het terrein. Van deze personen houden wij een registratie bij.
 11. Schenkverbod. Om de sfeer tijdens het evenement niet negatief te laten beïnvloeden wordt bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon (meer) geschonken.
 12. Consumpties. Het is niet toegestaan om eigen drank en/of etenswaren het evenemententerrein mee op te nemen of te nuttigen.
 13. Consumeren. Consumpties welke op het terrein zijn gekocht worden alleen binnen het evenementterrein gebruikt. Het is verboden glaswerk/plastic bekers of consumpties mee het terrein af te nemen.
 14. Diefstal. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van de eigendommen van het Dorpsfeest Westerland en derden, het is verboden om op enige wijze diefstal en/of vernielingen te plegen.
 15. Geweld. Om de rust, orde en veiligheid tijdens het Dorpsfeest Westerland te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen. Bij onenigheid of ruzie is men verplicht één van de (beveiligings-)medewerkers in te schakelen.
 16. Drugs. Om u en uw familie, vrienden en kennissen een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om drugs, lachgas of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.
 17. Wapens. Voorwerpen die als wapens gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de gastheer hierover is bindend.
 18. Verhandelen. Het Dorpsfeest Westerland stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid is vastgesteld en het is daarom verboden om goederen te verhandelen of te helen. Ook het op het evenemententerrein aanbieden van reclame- of flyermaterialen, welke niet via de organisatie zijn verstrekt, is verboden.
 19. Calamiteiten. De medewerkers van het Dorpsfeest Westerland waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U dient in dat geval te allen tijde eventuele aanwijzingen van de (beveiligings-)medewerkers op te volgen.
 20. Veiligheid. Vanwege grote drukte en in verband met de veiligheid kunnen op het evenemententerrein maar een beperkt aantal nieuwe bezoekers worden toegelaten. Indien het terrein te vol dreigt te raken kan er besloten worden de toestroom te blokkeren.
 21. Privéterrein. Het evenement is op privéterrein en geen openbare ruimte. Het bestuur behoudt het recht om zonder opgaaf van reden u de toegang tot het terrein te weigeren of u te verzoeken het terrein direct te verlaten.
 22. Samenscholing. Het zonder reden samenscholen op het terrein is niet toegestaan. Wij behouden het recht voor bij vermoedens onzerzijds van samenscholing de samenscholers onmiddellijk de toegang tot het terrein te ontzeggen.
 23. Onrechtmatig verblijf. Het onrechtmatig verblijven op de locaties en terrein van het Dorpsfeest Westerland na sluitingstijd wordt bestraft met onmiddellijke ontzegging tot het evenemententerrein van het Dorpsfeest Westerland.
 24. Aansprakelijkheid. Stichting Dorpsfeest Westerland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële of immateriële schade aan bezoekers of eigendommen van bezoekers. Meedoen aan één of meerdere programma-onderdelen van ons Dorpsfeest is altijd geheel voor eigen risico.
 25. Parkeren. Laat uw eigendommen op het evenemententerrein van het Dorpsfeest Westerland en in uw auto niet onbeheerd achter. Stichting Dorpsfeest Westerland is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de parkeerplaatsen als in de omgeving van het Dorpsfeest Westerland geschiedt op eigen risico.
 26. Overtredingen. Overtreding van de huisreglementen van het Dorpsfeest Westerland kan leiden tot verwijdering van het evenemententerrein.
 27. Onvoorziene omstandigheden. Bij onvoorziene omstandigheden kan de Stichting Dorpsfeest Westerland besluiten programma-onderdelen geen doorgang te laten vinden. In die gevallen vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld(en) en kan geen sprake zijn van schadeloosstelling in welke vorm dan ook.
 28. Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt altijd de politie gewaarschuwd.
 29. Persoonsgegevens worden bij constatering van een strafbaar feit doorgegeven aan belanghebbenden.
 30. Uitzonderingen op bovenstaande reglementen kunnen uitsluitend plaatsvinden in overleg met het bestuur.
 31. Bij overtreding van onze huisreglementen bent u strafbaar ter zake huisvredebreuk (art. 138 Wetboek van Strafrecht) en zal bovendien de toegang tot het evenemententerrein van de Stichting Dorpsfeest Westerland worden ontzegd.
 32. Het overtreden van de huisreglementen of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot het evenemententerrein van het Dorpsfeest Westerland.
 33. Sancties bij het overtreden van onze huisregels zijn terug te vinden in het Handhavingsbeleid van de Stichting Dorpsfeest Westerland, welke ter inzage ligt bij de kassa van het Dorpsfeest Westerland.
 34. Daar waar niet in de reglementen wordt voorzien, beslist de organisatie.
 35. Van misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.